Communicatie

Ouders nemen een belangrijke plaats in als het gaat om het samen school zijn en bij een goede professionele invulling van het onderwijs voor hun kinderen. Graag betrekken wij u als ouder bij wie wij als school zijn en graag horen wij uw mening over hoe wij de verbinding tussen school-kind-ouder verder gestalte kunnen geven. Betrokkenheid en een goede communicatie tussen school en thuis zijn van groot belang. 

Als school willen we u graag op de hoogte houden over alles rondom de ontwikkeling van uw kind op school. Er zijn verschillende manieren van contactmomenten gedurende het schooljaar. Wanneer u als ouder merkt dat uw kind problemen heeft, op school of thuis, dan is het belangrijk dit zo snel mogelijk met de leerkracht te bespreken. U kunt in dat geval buiten de vaste momenten contact met ons opnemen. Wij kunnen dan met u overleggen hoe we uw kind het beste op school kunnen begeleiden.

Informatiegids

Elk jaar maakt de school een informatiegids waarin de belangrijkste praktische zaken beschreven staan, zoals: vakanties en vrije dagen, namen en adressen, data van gespreks- en/of informatieavonden, gymnastiekrooster, regelingen rond het overblijven, vrij vragen en schoolverzuim.

Nieuwsbrief

Iedere vrijdag om de week krijgen alle gezinnen ons digitaal informatiebulletin. Daarin staan verslagen, aankondigingen, nieuwtjes en wetenswaardigheden die betrekking hebben op onze school. Op deze wijze wordt iedereen op de hoogte gehouden van hetgeen op school speelt.

Website: Schoolgids, Social school

De schoolgids wordt eenmalig bij aanmelding uitgereikt en bevat uitgebreide informatie over de Rietzee. De meest actuele versie van de schoolgids staat op de website en is te lezen via het ouderportaal Social school en via www.derietzee.nl

De Rietzee maakt gebruik van digitale communicatie via het ouderportaal Social school

Briefjes, uitnodigingen en andere berichten worden digitaal verstuurd. Tevens vragen we de ouders om aan het begin van ieder schooljaar de meest actuele gegevens en noodnummers door te geven via het ouderportaal. Eventuele medische bijzonderheden kunnen hier vermeld worden.

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar wordt een informatieavond voor de ouders van iedere groep georganiseerd. Op deze avond worden onderwijsinhoudelijke zaken aan de orde gesteld, maar ook enkele praktische afspraken gemaakt. Ook worden tijdens deze gelegenheid de klassenouders gekozen of bekendgemaakt.Verwachtings- voortgangs- en eindgesprekkenWe willen d.m.v. de gesprekken met kinderen en hun ouders de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van kinderen bij hun eigen ontwikkeling vergroten. Daarvoor is er aan het begin van het nieuwe schooljaar voor alle ouders en kinderen een verwachtingsgesprek. Tijdens dat gesprek bent u in de gelegenheid informatie te geven over uw kind. Tevens willen wij met de kinderen van de groepen 6 t/m 8 bespreken welke doelen ze willen behalen en wat ze daarbij van de juf of meester verwachten. Ouders en kind wordt ´de mond gegund´ en de leerkracht is dus luisteraar. We denken dat dit naast onze eigen interne overdracht een goede manier is om samen met uw kind en u een goede start van het schooljaar te maken .

Daarnaast is er in januari/februari een voortgangsgesprek met de groepsleerkracht. Om het jaar af te sluiten is er aan het eind van het schooljaar een eindgesprek.

Rapport

Op onze school ontvangen de kinderen tweemaal per jaar een rapport. De kinderen van groep 1 krijgen hun eerste rapport bij de overgang naar groep 2. Het rapport wordt besproken tijdens de verschillende gesprekken.Overige contactenAls een leerkracht constateert dat zich bijzonderheden voordoen in de ontwikkeling van een kind, neemt hij contact op met de ouders. Andersom verwachten wij ook van u als ouders dat u contact opneemt met de school als er thuis niet goed gaat met hun kind.