Passend onderwijs

Zorg en begeleiding Een optimale begeleiding van onze leerlingen staat bij ons op de eerste plaats en we stellen onszelf als leerkrachten hierbij hoge eisen. Een goede leerlingenzorg is voor ons een zaak van het gehele team. We houden daarom regelmatig leerlingenbesprekingen en benutten daarbij waar mogelijk elkaars adviezen en specifieke kwaliteiten.  

Passend aanbod 

Binnen de Rietzee bieden we kinderen, waar nodig en binnen onze mogelijkheden, een passend aanbod. Lukt het even niet om mee te komen met de lesstof, dan bekijken we wat er nodig is om de aansluiting weer te vinden. Daarvoor maken we indien mogelijk gebruik van de onderwijsassistent of externe partijen. Uitgangspunt blijft ons streven om leerlingen zo lang mogelijk op school te houden door het investeren in extra individuele begeleiding en/of individuele leerlijnen.  

Daarnaast maken we het aanbod voor kinderen die méér aankunnen passend door onderdelen uit het reguliere onderwijs over te slaan. Tevens krijgen deze leerlingen de mogelijkheid om met elkaar te werken aan taken en projecten. Kinderen waarbij het vermoeden bestaat dat ze hoogbegaafd zijn èn met een specifieke hulpvraag worstelen, krijgen extra ondersteuning van een gespecialiseerde leerkracht in zorggroep De Brug.  

Intern Begeleider (IB-er) 
Binnen IKC de Rietzee is de Intern Begeleider (IB-er) verantwoordelijk voor onze uitgebreide en intensieve leerlingenzorg. Zij bewaakt de begeleidingsafspraken, heeft overleg met instanties, beheert de leerlingendossiers en geeft leiding aan een verdere uitbouw van de kwaliteit van onze leerlingenzorg. Ook vervult de IB-er een belangrijke rol in de coaching en advisering van het leerkrachthandelen.  

De Intern Begeleider zorgt er tevens voor dat we de beschikking hebben over een uitgebreide orthotheek en adviseert de leerkrachten over het gebruik ervan. De orthotheek bevat veel specifieke toetsen om te kunnen achterhalen waar een ontwikkelingsproces stagneert of juist een impuls nodig heeft. Daarnaast bevat de orthotheek een veelvoud aan materialen en methoden die bij een specifieke begeleiding ingezet kunnen worden. Dit gebeurt zowel op individueel als op groepsniveau. Ook bevat de orthotheek materiaal op het gebied van kennisontwikkeling voor leerkrachten.  

Zorg in breder verband 
Als het gaat om specifieke zorg, werken we samen met het expertisecentrum VCOG (EC VCOG). Een orthopedagoge van het EC VCOG denkt mee in complexere situaties en is gecertificeerd om indien nodig een intelligentieonderzoek af te kunnen nemen. Natuurlijk gebeurt dit altijd in overleg met ouders. Waar nodig kunnen we ook een beroep doen op ambulante begeleiding vanuit het EC VCOG. De orthopedagoge komt voor observatie in de klas en stelt samen met de leerkracht een plan op. Indien nodig volgt zij de leerling een aantal weken. Samen overleggen we hoe we de juiste zorg op de juiste wijze kunnen inzetten en hoe we elkaar hierbij kunnen ondersteunen. 

Samen met andere basisscholen in de regio werken we nauw samen met de christelijke SBO-scholen in Groningen. In het Speciaal Basisonderwijs (SBO) is veel specifieke kennis voorhanden. We doen dit binnen een zogenaamd Samenwerkingsverband (SWV). Binnen dit verband werken we met een gezamenlijk afgestemd zorgprofiel en wordt voortdurend ingespeeld op landelijke ontwikkelingen. Waar mogelijk maken we gebruik van elkaars specifieke deskundigheid, materialen en/of middelen.   Een goede communicatie is een absolute voorwaarde voor een adequate begeleiding. Soms blijkt we niet de juiste deskundigheid in huis hebben en dat leerlingen beter geholpen kunnen worden op een S(B)O-school. Samen met de ouders overleggen we dan welke S(B)O-school deze passende en toegesneden hulp kan bieden.  

 

Aanbod meer- en hoogbegaafden 

Leerstofaanbod in groep 1 en 2 
In de kleutergroepen bieden we leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong activiteiten aan die bij hun ontwikkelingsniveau passen. Allereerst kan er binnen ons ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) in de hoeken volop gedifferentieerd worden om zo aan te sluiten bij hun zône van naaste ontwikkeling. Ook is er voor hen de mogelijkheid om door middel van uitdagender spellen aan complexere opdrachten te werken.  Daarnaast maken we bij deze leerlingen gebruik van de onderzoeksvragen van Grej of the Day. 

 Leerstofaanbod in groep 3 t/m 8 
Leerlingen in groep 3 tot en met 8 die meer aankunnen, mogen onderdelen van het reguliere onderwijs overslaan (compacten). In plaats daarvan werken zij in of buiten de klas aan verrijkingsstof (plusboeken en levelwerk) en indien gewenst aan klasoverstijgende taken. 

 Het klasoverstijgend werken is erop gericht om andere meer- of hoogbegaafde leerlingen uit zowel de eigen als de andere klassen (de zogenoemde ‘peers’) te ontmoeten en samen met hen te kunnen werken aan uitdagende taken.   

De Brug 
Een klein aantal leerlingen waarvan het vermoeden bestaat dat ze hoogbegaafd zijn, heeft een specifieke hulpvraag waarvoor de basisondersteuning die we in de klas kunnen bieden niet afdoende is. Op de Rietzee hebben we de mogelijkheid om deze leerlingen een dagdeel per week te ondersteunen, in een zorggroep die we De Brug noemen. De leerkracht van De Brug werkt samen met de betreffende leerling aan de hulpvraag, gericht op terugkeer in de basisondersteuning. 

 Leerlingen zitten niet permanent in De Brug, maar zolang als nodig is om aan hun hulpvraag te werken. In de regel zal dit een periode van drie maanden tot een half jaar zijn. In De Brug wordt door middel van observaties en gesprekken de vaardigheden van de leerling in kaart gebracht, aan de hand van de hulpvraag wordt gekeken aan welke vaardigheden gewerkt moet gaan worden. Tijdens het werken aan de opdrachten wordt er geobserveerd en gecoacht door de Brugleerkracht. In nauw contact met de groepsleerkracht van de leerling wordt het werken aan deze vaardigheden voortgezet in de klas. Ook in De Brug passeren tal van opdrachten de revue; van theoretisch tot creatief. 

 Door middel van psycho-educatie krijgen de leerlingen inzicht in hoe hun brein functioneert en leren ze leeruitdagingen aan te gaan. We maken hierbij gebruik van de leerkuil (Bazalt), zodat de leerlingen inzicht krijgen in hoe een leerproces werkt en waar voor hen obstakels liggen die overwonnen moeten worden. 

 Meer informatie over het aanbod voor meer- en hoogbegaafden kunt u krijgen bij de HB-specialist of bij de intern begeleider.