Medezeggenschapsraad


Zoals elke andere school in Nederland heeft ook de Rietzee een MR (medezeggenschapsraad). De MR van IKC de Rietzee bestaat uit zes personen. Hiervan vertegenwoordigen drie personen de ouders van de leerlingen en de andere drie leden van de MR vertegenwoordigen het team.De MR houdt zich in hoofdzaak bezig met de zogenaamde beleidsmatige zaken en geeft hierover advies aan de directie. Hierbij moet je denken aan zaken zoals het schooljaarplan (hoe worden de leerlingen ingedeeld op basis van het aantal beschikbare leerkrachten), de benoeming van een nieuwe directeur, het financieel beleid van de school en de OR (onder andere de ouderbijdrage) en nog veel meer.

Er bestaat de mogelijkheid om een vergadering van ons bij te wonen. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Dit betekent dat iedere belangstellende de MR-vergadering kan bijwonen. De MR bepaalt of en wanneer een belangstellende het woord mag voeren. In het modelreglement staat dat wanneer de MR over individuele personen spreekt, de vergadering een besloten karakter krijgt. De uitkomst van een besloten gedeelte wordt niet opgenomen in de notulen. Ook wanneer een bepaald onderwerp volgens een derde van de MR-leden niet geschikt is om in het openbaar te behandelen, is de vergadering besloten. En wanneer het persoonlijk belang van een lid in het geding is, kan de MR besluiten dat het betreffende lid niet deelneemt aan die vergadering of aan dat onderdeel. De MR besluit dan tegelijkertijd dat de behandeling van die aangelegenheid in een besloten vergadering plaatsvindt.

 

Heeft u vragen of opmerkingen

Wilt u meer weten, heeft u een onderwerp voor de MR, wilt u een MR vergadering bijwonen of wilt u de MR notulen inzien?Dan kunt u contact opnemen via het contactformulier of mailen naar mr@derietzee.nl

 

Leden 2022-2023:
  • Claudia Venema (ouderlid en voorzitter)
  • Jan Peter de Groot (ouderlid )
  • Arjen Deenen (ouderlid)
  • Marleen Hut (teamlid en secretaris)
  • Wilma van Slooten (teamlid)
  • Tanja Scale (teamlid)

 

Vergaderdata MR

Online 4/12 (30 min) 20.00 uur 

             23/1 19.30 uur 

              6/3 19.30 uur 

              30/5 19.30 uur 

              10/7 19.30 uur