Thematiserend onderwijs


Bij thematiserend onderwijs integreren we, in de groepen 1 t/m 8, verschillende vakken zoals de basisvakken (taal, rekenen, Engels) en de zaak- en expressievakken prima. Kinderen werken op hun eigen niveau aan hetzelfde project: individueel, in groepjes en klassikaal. Onze leerlingen leren samenwerken, nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen prestaties, maken gebruik van ICT, leren probleemoplossend denken, zijn creatief en kritisch, vergaren informatie online en communiceren en discussiëren met elkaar. 

In de groepen 1 t/m 3 doen we dat ontwikkelingsgericht (OGO) Het Ontwikkelingsgericht onderwijs legt de nadruk op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van kinderen. Zingeving en de brede persoonsontwikkeling zijn belangrijke uitgangspunten. Er is onderscheid tussen ontwikkeling en leren: ontwikkeling is een veelomvattend proces, leren wordt toegepast bij overzichtelijke processen. 

De groepen 4 t/m 8 leren we a.d.h.v. thema's. We gebruiken daarvoor het zogeheten IPC ‘International Primary Curriculum’. We maken gebruik van een geïntegreerd programma voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, techniek, mens en samenleving, internationale vorming, kunstzinnige vorming en natuuronderwijs.Door praktische activiteiten aan te bieden wordt leren betekenisvol, wat ten goede komt aan het leerproces van de kinderen. Tijdens het wrken aan de thema's richten leerkracht en kind zich op bepaalde leerdoelen deze worden in de klas opgehangen. Om de kinderen zo mede-eigenaar te maken van hun leerproces en er wordt regelmatig teruggekoppeld en gereflecteerd. De activiteiten zijn gericht op zaken als kennis, vaardigheid en inzicht. Daarnaast stimuleren ze ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden, talenten en internationaal besef. Elk project wordt op een passende wijze afgesloten.

Wilt u meer weten over OGO en IPC? Kijk dan eens op: https://www.ogo-vereniging.nl/  en  www.ipcnederland.nl