Kanjertraining

 

Sinds augustus 2014 is de Rietzee een ‘Kanjerschool’. Alle groepen van onze school krijgen de Kanjertraining. Deze is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren op een goede manier met zichzelf en met de ander om te gaan. De Kanjermethode werkt aan de hand van vier typetjes, die door middel van een gekleurde petten zichtbaar worden gemaakt. Bij elk typetje hoort een bepaald soort gedrag.

We starten het schooljaar altijd met de ‘Gouden weken’ In deze drie weken maken we (opnieuw) kennis met elkaar. Ook bespreken we de omgangsregels en maken we afspraken over pesten.Het Kanjeren stopt niet binnen de grenzen van het klaslokaal. Ook in de rest van de school, op het schoolplein en daarbuiten speelt Kanjeren een grote rol. Kanjeren is ook niet slechts een les op het lesrooster, maar een manier van omgaan met elkaar. Daarom vinden we het ontzettend belangrijk dat ook ouders betrokken worden bij het Kanjeren. Ouders, leerlingen en leerkrachten gaan dan op een respectvolle manier met elkaar om. Open communicatie, waarin men ook feedback kan geven, maar ook zeker kan ontvangen.

In geen geval accepteren wij pestgedrag en treden daar tegen op! 

Als het niet meer veilig is voor een leerling, wanneer hulp van de volwassene nodig is, kunnen leerlingen en ouders de hulp inroepenvan een anti-pestcoördinator. Naam anti-pestcoördinatoren: Esther Boersma,e.boersma@vcog.nl en Sanne de Jongs.dejong@vcog.nl
Het is wel belangrijk om deze stap met de leerkracht te bespreken, want het is niet de eerste stap bij problemen.